July 13, 2024

ADIA – Asosiasi Dosen Ilmu Adab

Kajian Budaya di Masyarakat

July 11, 2024 admin

4 Contoh Cerita Pendek Anak Islami tentang Akhlak

4 Contoh Cerita Pendek Anak Islami tentang Akhlak

Jakarta – Cerita pendek anak Islami tentang akhlak mengacu pada kumpulan cerita yang ditujukan untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan etika Islami kepada anak-anak. Cerita ini biasanya disampaikan melalui berbagai tokoh dan plot yang menarik, yang bertujuan memberikan contoh-contoh konkret tentang cara berperilaku yang baik dan bermoral.

Pentingnya cerita pendek anak Islami tentang akhlak terletak pada peran utamanya dalam membentuk karakter dan moral anak-anak. Melalui cerita ini, anak-anak diajarkan tentang konsep-konsep seperti kejujuran, kebaikan, kesabaran, dan pengampunan. Mereka juga belajar tentang nilai-nilai penting lainnya seperti saling menghormati, kerja sama, dan kasih sayang.

Cerita pendek anak Islami tentang akhlak membantu anak-anak memahami agama mereka dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memasukkan unsur-unsur Islami ke dalam cerita, anak-anak dapat mempelajari prinsip-prinsip agama secara tidak langsung, sambil tetap terlibat dalam kisah yang menarik dan menghibur.

Dalam dunia yang penuh pengaruh negatif, seperti media sosial dan cerita-cerita fiksi yang tidak bermoral, cerita anak Islami tentang akhlak memberikan alternatif yang sehat bagi anak-anak untuk belajar mengenai nilai-nilai Islami. Mereka dapat melihat contoh-contoh positif tentang cara hidup yang benar dan menjadi inspirasi bagi perilaku mereka sehari-hari.

Dengan menghadirkan cerita pendek anak Islami tentang akhlak dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dan pendidik dapat membantu anak-anak membangun akhlak yang baik sejak dini.

Berikut ini contoh-contoh cerita pendek anak Islami tentang akhlak yang bisa menjadi bacaan untuk putra-putri tercinta, https://careerjetforirish.com/.

Contoh Cerita Pendek Anak Islami tentang Akhlak

Cerminan Kesabaran

Di sebuah sekolah yang ramai, tinggal seorang anak perempuan bernama Amina. Amina adalah anak yang cerdas, tapi kadang-kadang mudah tersulut emosi. Suatu hari, saat sedang belajar matematika, Amina menemui kesulitan dalam menyelesaikan soal yang rumit. Ia mulai merasa frustrasi dan ingin menyerah. Namun, ia mengingat ajaran Islam tentang pentingnya kesabaran. Dengan tekad yang kuat, Amina akhirnya berhasil menyelesaikan soal tersebut. Dari pengalaman itu, Amina belajar bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam hidup.

Kebaikan Hati yang Membawa Berkah

Di sebuah lingkungan yang sederhana, tinggal seorang anak laki-laki bernama Fadil. Fadil adalah anak yang rendah hati dan senang membantu orang lain. Suatu hari, ketika sedang bermain di taman, Fadil melihat seorang nenek tua yang kesulitan membawa belanjaannya. Tanpa ragu, Fadil segera menghampirinya dan menawarkan bantuan. Ia membantu nenek tersebut membawa belanjaan ke rumahnya. Nenek itu sangat terharu dengan kebaikan hati Fadil dan memberikan doa yang baik untuknya. Dari pengalaman itu, Fadil belajar bahwa kebaikan hati selalu membawa berkah.

Kemurahan Hati

Di sebuah kampung yang teduh, tinggal seorang anak perempuan bernama Zahra. Zahra adalah anak yang pemurah dan suka berbagi dengan orang lain. Suatu hari, ketika sedang belanja ke pasar bersama ibunya, Zahra melihat seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan. Tanpa berpikir panjang, Zahra memberikan sebagian uang belanjanya kepada pengemis tersebut. Pengemis itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Zahra. Dari pengalaman itu, Zahra belajar bahwa kemurahan hati adalah salah satu akhlak terpuji dalam Islam.

Sikap Hormat kepada Sesama

Di sebuah lingkungan yang harmonis, tinggal seorang anak laki-laki bernama Ridwan. Ridwan adalah anak yang sopan dan menghormati orang lain. Suatu hari, ketika bertemu dengan tetangganya yang lebih tua, Ridwan selalu mengucapkan salam dan memperlihatkan sikap hormat yang tulus. Tetangga-tetangga itu sangat menghargai sikap Ridwan yang santun dan menganggapnya sebagai contoh yang baik bagi anak-anak lain di lingkungan tersebut. Dari sikap Ridwan, kita belajar bahwa menghormati sesama adalah bagian penting dari akhlak yang diajarkan dalam Islam.

Share: Facebook Twitter Linkedin
July 10, 2024 admin

15 Soal Aqidah Akhlak Kelas 6 MI 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

15 Soal Aqidah Akhlak Kelas 6 MI Ujian Sekolah Tahun 2024 Lengkap dengan Kunci Jawaban

Berikut beberapa contoh soal ujian Aqidah Akhlak yang dirangkum dalam artikel ini. Cermati dan pahami soal-soal ujian yang ada. Jawablah terlebih dahulu soal-soal ujian tersebut, kemudian sandingkan dengan kunci jawaban. Adanya kunci jawaban akan mempermudahmu dalam mengoreksi hasil belajar. Perbanyak latihan soal untuk memperkaya wawasanmu. Semakin banyak kamu berlatih soal, semakin banyak pengetahuan yang akan kamu dapatkan.

Soal Aqidah Akhlak Kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah:

 1. Nama-nama yang baik Allah disebut…………….. a. Asma’ul Husna
  b. Kalimat toyyibah
  c. Asama’ul khoir
  d. Asma’ul asmaJawab: a
 2. Ar-Rozzak artinya Allah maha………………….. a. Pemberi kekayaan
  b. Pemberi Rizki
  c. Terpuji
  d. Pemberi pertolonganJawab: b
 3. Al-Mughni artinya Allah maha………………….. a. Pemberi kekayaan
  b. Pemberi Rizki
  c. Terpuji
  d. Pemberi petunjukJawab: a
 4. Al-Hamid artinya Allah maha………………….. a. Pemberi kekayaan
  b. Pemberi Rizki
  c. Terpuji
  d. TerdahuluJawab: c
 5. Allah akan memberikan ……………………. kepada semua makhluk-Nya. a. Siksa
  b. Pahala
  c. Rizki
  d. AncamanJawab: c
 6. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dibanding makhluk lainnya berupa ………… a. Akal
  b. Nafsu
  c. Akal dan nafsu
  d. InstingJawab: a
 7. Bertobat maksudnya adalah …………….. a. Menyesal
  b. Berjanji
  c. Melakukan lagi
  d. KembaliJawab: a
 8. Berikut ini merupakan kesalahan kepada Allah, kecuali ……………. a. Tidak mengerjakan salat
  b. Suka meminum minuman keras
  c. Mencuri barang seseorang
  d. Tidak menjalankan puasa RamadanJawab: c
 9. Setelah sholat fardhu, hamdalah dibaca sebagai dzikir sebanyak………….. a. 30 kali
  b. 33 kali
  c. 300 kali
  d. 3000 kaliJawab: b
 10. الْرَّحمنْ artinya yang maha . . . a. Pengasih
  b. Penyayang
  c. Pengampun
  d. PemberiJawab: a
 11. Allah mengasihi semua makhluk-Nya. Allah bersifat … a. الْرَّحمنْ
  b. ا لقُدُوْس
  c. الْرَّحِىْمِJawab: a
 12. Ketika makan apabila lupa membaca basmalah sebaiknya mengucapkan … a. اَلْحَمْدُ لِ ا للّلهِ
  b. بِسْمِ ا للّهِ ا لرَّحْمنِ ا لرَّحِىْمِ
  c. بِسْمِ ا للّهِ اوَلَه وَاَحِرَهُ
  d. لا حَوْل وَلا قُوُّت الاَب اللّهJawab: c
 13. Ada ayam tertabrak mobil, maka dagingnya … dimakan. a. Haram
  b. Halal
  c. Boleh
  d. MakruhJawab: a
 14. Orang yang beragama Islam disebut a. Munafik
  b. Muslim
  c. Kafir
  d. MusyrikJawab: b
 15. Kalimat toyyibah apabila diucapkan akan mendatangkan kebaikan dan…………….. a. Pahala
  b. Hadiah
  c. Siksa
  d. Balasan

  Jawab: a

berikut adalah soal2 lanjutan dari diatas link https://freepnederlandsebanen.com/ !!!

Share: Facebook Twitter Linkedin
July 9, 2024 admin

Mengenal Pelajaran Kepesantrenan: Mapel Aqidah Akhlak

Mengenal Pelajaran Kepesantrenan: Mapel Aqidah Akhlak

Aqidah Akhlak adalah sub mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang membahas ajaran Islam dari segi aqidah dan akhlak (Depag RI, 1994: 1). Pembelajaran aqidah akhlak adalah proses penyampaian materi aqidah akhlak kepada peserta didik sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan.

Dalam Bahasa Arab, pengertian aqidah berasal dari kata al-‘aqdu yang berarti ikatan, at-tautsiiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu yang berarti mengokohkan (menetapkan), dan ar-rabthu biquw-wah yang berarti mengikat dengan kuat. Aqidah di sini merujuk pada ilmu tauhid, yaitu sekumpulan pengetahuan dan pemahaman ajaran Islam tentang mengenal Allah, malaikat, para nabi/utusan Allah, dan segala yang terkait dengannya, yang mengikat kuat kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, Allah SWT.

Aqidah dalam Islam meliputi:

 1. Tauhid Rububiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah satu-satunya pencipta alam semesta dan segala isinya.
 2. Tauhid Uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa segala macam ibadah hanya dilakukan untuk Allah.
 3. Tauhid Asma’ wa Sifat, yaitu keyakinan akan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya.

Sedangkan yang dimaksud akhlak di sini adalah adab dalam Islam, yaitu budi pekerti yang baik, sopan santun, dan etika sosial, atau bagaimana interaksi yang baik sesama Muslim dan manusia lainnya. Dasar aqidah akhlak yang pertama dan utama adalah Al-Qur’an. Ketika ditanya tentang aqidah akhlak Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah berkata, “Dasar aqidah akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur’an.” Islam mengajarkan agar umatnya melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk.

Di madrasah dan pondok pesantren modern dikutip dari link (https://pa-pagaralam.net/), mata pelajaran Aqidah Akhlak diajarkan dari Kelas VII (kelas 1 SMP/MTs atau sederajat) sampai Kelas XII (SMA/MA atau sederajat). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penanaman aqidah akhlak bagi seorang pelajar Muslim.

Buku Pelajaran Aqidah Akhlak

Buku Pelajaran Aqidah Akhlak dalam bentuk e-Book/PDF bisa didownload di bawah ini:

 • Buku Pelajaran Aqidah Akhlak untuk Kelas VII SMP/MTs
 • Buku Pelajaran Aqidah Akhlak untuk Kelas VIII SMP/MTs
 • Buku Pelajaran Aqidah Akhlak untuk Kelas IX SMP/MTs
 • Buku Pelajaran Aqidah Akhlak untuk Kelas X SMA/MA
 • Buku Pelajaran Aqidah Akhlak untuk Kelas XI SMA/MA
 • Buku Pelajaran Aqidah Akhlak untuk Kelas XII SMA/MA

Berikut ini kumpulan soal kepesantrenan untuk mapel Aqidah Akhlak dalam lingkungan Ponpes Modern Putri IMMIM Minasatene-Pangkep:

 • Ujian Semester 1 Kelas VII: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 2 Kelas VII: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 3 Kelas VIII: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 4 Kelas VIII: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 5 Kelas IX: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 6 Kelas IX: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 1 Kelas X: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 2 Kelas X: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 1 Kelas XI: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester 2 Kelas XI: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester Ganjil Kelas XII: Aqidah Akhlak
 • Ujian Semester Genap Kelas XII: Aqidah Akhlak

Referensi Kitab

Beberapa kitab yang membahas tentang aqidah/tauhid dan akhlak/adab dapat dijadikan referensi tambahan.

Kitab Aqidah

Kitab Aqidatul Awam; Lihat: Mengenal Pengarang, Isi dan Terjemah Aqidatul Awwam
Kitab Al Aqidah Al Islamiyah Bashri Al Marghubi; Lihat: Mengenal Nabi Muhammad SAW, Mengenal Khulafaur Rasyidin
Kitab Al Aqidah Al Islamiyah Sayyid Sabiq: Lihat: Aqidah Islamiyah: Ma’rifat kepada Allah
Kitab Ad Dasuqi Ala Ummil Barohin
Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah
Kitab Ar-Ruh
Kitab Bahjatul Qolaid
Kitab Dlou’ul Ma’ali Syarah Bad’ul Amali
Kitab Fathul Majid; Lihat:
Kitab Jauhar Tauhid
Kitab Jawahirul Kalamiyah; Lihat:
Kitab Kifayatul Awam
Kitab Tuhfatul Murid
Kitab Qotrul Ghoits.’
Kitab Akhlak/Adab/Tasawwuf

Share: Facebook Twitter Linkedin
July 8, 2024 admin

Jenis-Jenis Bahan Ajar Aqidah Akhlak

Jenis-Jenis Bahan Ajar Aqidah Akhlak

Mata pelajaran aqidah akhlak adalah pelajaran yang sangat penting dan bermanfaat dalam menumbuhkan dan menjadikan moral peserta didik menjadi generasi yang berbudi luhur dan baik. Mata pelajaran aqidah akhlak termasuk dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam.

Bahan ajar adalah segala bentuk materi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mengatasi berbagai hambatan dan keterbatasan yang mungkin muncul, baik dari pihak guru maupun siswa. Selain dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, menambah wawasan, mengembangkan sikap eksploratif, dan membantu menumbuhkan pengertian dan pemahaman.

Penting untuk mengetahui keterkaitan antara bahan ajar dan sumber belajar seperti di link (https://indoseafarer.com/). Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik, termasuk informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang digunakan untuk pembelajaran, baik secara terpisah maupun gabungan, demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Sedangkan bahan ajar adalah materi yang diambil manfaatnya dari sumber belajar.

Bahan ajar memiliki beberapa fungsi, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Fungsi bagi pendidik meliputi:

 1. Menghemat waktu dalam mengajar.
 2. Mendukung peran pendidik sebagai pengajar dan fasilitator.
 3. Meningkatkan proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan interaktif.

Fungsi bagi peserta didik meliputi:

 1. Memungkinkan belajar tanpa pendidik atau teman.
 2. Memungkinkan belajar kapan saja dan di mana saja.
 3. Membantu peserta didik menjadi pelajar mandiri.
 4. Menjadi petunjuk dalam aktivitas pembelajaran dan substansi kompetensi yang harus dipelajari, dipahami, dan dikuasai serta menjadi sumber belajar tambahan.

Aqidah adalah dasar keyakinan hati seorang muslim yang berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai sumber keyakinan aqidah dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Akhlak adalah tindakan, sikap, dan tingkah laku yang tertanam pada diri seseorang dan dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan yang dibentuk dalam perbuatan.

Pembelajaran aqidah akhlak adalah upaya pendidik untuk memberikan bekal, bimbingan, pengajaran, pelatihan, dan pembentukan sikap kepada peserta didik agar dapat mengenal, memahami, mempercayai, mengimani Allah SWT. Dan mengimplementasikan perbuatan yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pembelajaran aqidah akhlak penting untuk diajarkan kepada peserta didik agar dapat mempercayai dan meyakini adanya Allah SWT yang menciptakan manusia dan alam semesta, serta merealisasikan keyakinan tersebut dalam bentuk perbuatan, sikap, dan tingkah laku yang mulia terhadap Allah SWT, sesama manusia, dan alam sekitar.

Aspek Aqidah yang Meliputi 4 Hal

 1. Kalimat Thayyibah Ucapan atau kalimat baik sebagai materi pembiasaan bagi siswa, mencakup bacaan: tasbih, tahmid, takbir, tahlil, salam, sholawat, istighfar, dan Laa haula walaa quwwata illa billah.
 2. Al-Asma’ Al-Husna Sebagai materi pembiasaan dengan menyebut 99 nama baik Allah beserta arti di baliknya.
 3. Iman kepada Allah Dibuktikan secara sederhana melalui kebiasaan mengucapkan kalimat thayyibah, Al-Asma’ Al-Husna, serta pengenalan 5 sholat fardhu.
 4. Percaya dan Yakin terhadap Rukun Iman Meliputi iman kepada Allah, Malaikat Allah, Kitab Suci Allah, para Nabi dan Rasul Allah, Hari Kiamat, serta Qada dan Qadar Allah.

Aspek Akhlak

Merupakan aspek terkait perilaku baik yang harus dilakukan dan perilaku tercela yang wajib dihindari, yaitu:

 1. Akhlak Mahmudah (Perilaku Terpuji) Disampaikan dengan pemahaman melalui materi yang ada serta diberikan contoh dari berbagai perilakunya, antara lain: jujur, bertanggung jawab, ta’dzim, sopan santun, penuh kasih sayang, rajin, saling tolong menolong, bergotong royong, bersedekah, tersenyum, penuh semangat dalam mencari ilmu, menjaga kebersihan, bersyukur, ikhlas beramal, sederhana, rendah hati, percaya diri, bijaksana, teguh pendirian dalam kebaikan, optimis, tawakkal pada Allah, dll.
 2. Akhlak Madzmumah (Perilaku Tercela) Disampaikan dengan pemahaman melalui materi yang ada serta diberikan contoh dari berbagai perilakunya, antara lain: berbohong, suka mencelakai orang lain, sombong, iri hati, dengki, malas, membangkang, serakah, pesimis, pemarah, murtad, hasud, suka mengadu domba, fasik, dll.

Share: Facebook Twitter Linkedin
July 7, 2024 admin

Pengertian Aqidah: Tujuan, Keistimewaan, dan Contohnya

Pengertian Aqidah: Tujuan, Keistimewaan, dan Contohnya

Pengertian aqidah – Arti aqidah sangat penting bagi umat Islam. Pasalnya, aqidah bisa diartikan sebagai iman. Pemahaman seseorang tentang aqidah merupakan dasar atau landasan dalam menjalankan ajaran Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian aqidah atau yang terserap ke dalam aqidah adalah keyakinan dasar. Dalam ajaran Islam, pemahaman aqidah seseorang harus bersumber dari Al-Quran dan hadits. Aqidah itu sendiri memiliki beberapa macam, yang perlu diketahui agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang aqidah, simak artikel ini sampai selesai.

Tujuan Mempelajari Aqidah

Bagi umat Islam, mempelajari aqidah adalah suatu kewajiban. Merujuk pada pengertian aqidah, beberapa tujuan mempelajari aqidah adalah sebagai berikut:

 1. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah SWT Orang yang memahami aqidah akan mudah melepaskan ibadahnya semata-mata karena Allah SWT. Mereka akan terus berusaha meningkatkan ibadahnya tanpa ada keraguan lagi. Jangan pernah ragu mempelajari aqidah karena ibadah yang kita jalani membuat seseorang menjadi lebih dekat dengan Allah.
 2. Menenangkan Jiwa Aqidah bertujuan membuat hati lebih tenang karena dapat menerima segala sesuatu dengan ikhlas, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Mereka percaya bahwa semua ini telah diatur oleh Tuhan dan bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah, sehingga tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi esok hari.
 3. Meningkatkan Amal Baik Tujuan aqidah adalah untuk menghindari perbuatan sesat. Orang yang memahami aqidah dengan baik akan selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah. Mereka selalu ingat bahwa setiap perbuatan dosa akan mendapatkan pahala dan siksaan.
 4. Menegakkan Agama Mereka yang mempelajari aqidah tidak akan ragu dalam berbuat kebaikan, terutama untuk menegakkan agamanya. Mereka selalu berusaha memperkuat rukun agamanya, termasuk jihad. Aqidah menyadarkan manusia bahwa yang perlu dikejar bukan hanya kebahagiaan di dunia tetapi juga di akhirat. dari link (https://puskesmaspahandutpky2018.com/)

Keistimewaan Aqidah

Aqidah Islam memiliki beberapa keistimewaan, antara lain:

 1. Sumber yang Murni Aqidah Islam memiliki landasan yang jelas dan murni, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ Salafush shalih. Aqidah ini tidak tergantung pada nafsu, akal, atau asumsi manusia.
 2. Aqidah Tentang Hal-Hal Ghaib Hal-hal gaib adalah segala sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indera manusia. Aqidah Islam berpijak pada penyerahan diri dan ketundukan terhadap segala hal yang tidak masuk akal.
 3. Jelas, Mudah, dan Terang Aqidah Islam memuat segala sesuatu dengan jelas tanpa ada penyimpangan di dalamnya. Semua dalil dan maknanya sangat mudah dipahami oleh semua orang.
 4. Bebas Dari Paradoks, Ketidakjelasan, dan Kebingungan Sumber utama aqidah Islam sangat murni dan argumennya sangat jelas. Aqidah ini bebas dari unsur ketidakjelasan atau paradoks, serta tidak mudah dimasuki kejahatan dari berbagai arah.

Contoh Aqidah Islam

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam harus selalu berpegang teguh pada aqidah Islam. Beberapa contoh aqidah Islam adalah sebagai berikut:

 • Beriman kepada Allah Ta’ala dan sifat-sifat-Nya dengan menerima dan beriman sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah (hadits).
 • Menjalankan enam rukun iman dalam hidup sesuai dengan ajaran Islam dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.
 • Saling menghargai dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam, seperti melaksanakan shalat berjamaah.
 • Tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang thabit (teguh).

Aqidah akhlak perlu dipelajari dan dipraktikkan oleh umat Islam. Selain itu, aqidah akhlak sebaiknya diajarkan sejak anak-anak masih duduk di bangku sekolah. Buku Akidah Akhlak sangat pas dijadikan referensi bagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah.

Share: Facebook Twitter Linkedin
July 6, 2024 admin

Pengertian Aqidah Akhlak dalam Ajaran Islam

Pengertian Aqidah Akhlak dalam Ajaran Islam

asosiasi-adia.org – Aqidah dan akhlak merupakan salah satu ajaran yang ada dalam Islam, dan sangat penting dimiliki oleh seorang muslim. Namun, ada juga yang masih belum paham sepenuhnya apa yang dimaksud dengan aqidah dan akhlak.

Pengertian Aqidah

Dikutip dari buku Pengantar Akidah Akhlak dan Pembelajarannya karya Dedi Wahyudi (2017: 1) link (https://www.bppp-tegal.com/), pengertian aqidah adalah kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan di mana hati membenarkannya sehingga timbullah ketenangan jiwa. Pengertian lain dari aqidah adalah kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa yang mencakup enam kepercayaan atau disebut dengan rukun iman.

Pengertian aqidah secara umum adalah kepercayaan, keimanan, keyakinan secara mendalam dan benar lalu merealisasikannya dalam perbuatan. Sedangkan aqidah dalam agama Islam berarti percaya sepenuhnya kepada keesaan Allah, di mana Allah-lah pemegang kekuasaan tertinggi dan pengatur segala apa yang ada di jagad raya.

Pengertian Akhlak

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan. Juga dapat juga diartikan sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang dan merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara spontan tanpa adanya pemaksaan. Akhlak adalah sifat dasar manusia yang dibawa sejak lahir dan tertanam dalam dirinya. Karena akhlak berasal dari dalam diri manusia, aktualisasinya adalah timbulnya akhlak mulia dan akhlak buruk.

Hubungan Aqidah dan Akhlak dalam Islam

Aqidah dan akhlak dalam ajaran Islam memiliki kaitan yang sangat erat. Aqidah yang kuat dan benar tercermin dari akhlak terpuji yang dimiliki seseorang dan sebaliknya. Dalam konsepsi Islam, aqidah dan akhlak tidak hanya sebagai media yang mencakup hubungan manusia dengan Allah tetapi juga mencakup hubungan dengan sesama manusia serta alam sekitar, karena merupakan implementasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Jika hubungan-hubungan tersebut dapat diterapkan dengan selaras, maka seseorang akan memiliki kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah pembahasan mengenai aqidah dan akhlak yang saling berhubungan satu sama lain.

Share: Facebook Twitter Linkedin
July 3, 2024 admin

Kisah Menakjubkan Dan Fenomena Unik Bumi

Kisah Menakjubkan Dan Fenomena Unik Bumi – tempat kita semua berpijak, adalah sebuah planet yang kaya akan kisah-kisah menakjubkan dan fenomena unik yang seringkali belum diketahui secara luas. Kita dikelilingi oleh keindahan alam dan keajaiban geografis yang tidak hanya memukau tetapi juga menginspirasi kekaguman dan rasa syukur.

Berikut adalah eksplorasi beberapa keunikan dan keajaiban dunia yang mungkin belum Anda ketahui:

Planet kita, Bumi, memiliki diameter sekitar 12.742 kilometer dan menduduki peringkat sebagai planet kelima terbesar di dalam Sistem Tata Surya kita.

Samudra Pasifik, yang memegang gelar sebagai samudra terluas, menutupi sekitar 30% dari total permukaan Bumi, membentang luas dan menghubungkan berbagai benua.

Di ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut, Gunung Everest menonjol sebagai puncak tertinggi di dunia, terletak di jantung Pegunungan Himalaya.

Sungai Nil, yang mengalir sepanjang kira-kira 6.650 kilometer, tercatat sebagai sungai terpanjang di Bumi, membentang melintasi beberapa negara di benua Afrika.

Hutan Amazon, yang terletak di Amerika Selatan, dikenal sebagai hutan hujan terluas di dunia, menjadi habitat bagi beragam spesies flora dan fauna yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini.

Berikutnya: Kisah Menakjubkan Dan Fenomena Unik Bumi

Antartika, benua yang terkenal dengan suhunya yang ekstrem, adalah tempat terdingin dan terkering di planet kita. Suhu terendah yang pernah tercatat di sana adalah menakjubkan -89,2 derajat Celsius.

Negara Jepang, yang terdiri dari lebih dari 6.800 pulau, terletak di Cincin Api Pasifik. Gunung Fuji, yang merupakan gunung berapi tertinggi di negara tersebut, adalah salah satu simbol nasional yang paling dikenal.

Sahara, terletak di Afrika Utara, adalah gurun pasir terbesar dengan luas mencapai lebih dari 9 juta kilometer persegi, menawarkan pemandangan yang luas dan memukau.

Air terjun Angel, yang berada di Venezuela, memegang rekor sebagai air terjun tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 979 meter, menjulang tinggi di atas Gunung Auyan.

Pulau Paskah, yang terletak di tengah Samudra Pasifik, terkenal dengan patung-patung Moai yang misterius. Pulau ini dikenal sebagai salah satu tempat paling terisolasi di dunia.

Setiap fakta ini menggambarkan aspek unik dari planet kita yang menakjubkan. Kita, sebagai penghuni Bumi, mendapatkan kesempatan untuk terus menggali dan mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini, yang selalu penuh dengan kejutan dan keindahan yang tidak ada habisnya. Memang sudah sepatutnya kita mulai punya kepedulian akan lingkungan dan mulai dari hal Kecil. Bisa juga dengan membuang sampah pada tempatnya. Maka dari itu, secara tak langsung kita telah mewariskan keindahan dunia pada anak cucu di kemudian hari. Kesadaran dan pengetahuan tentang keunikan geografis dan keindahan alam semesta ini dapat meningkatkan apresiasi kita dan mendorong kita untuk menjaga kelestarian lingkungan planet yang kita cintai ini.

Share: Facebook Twitter Linkedin
July 2, 2024 admin

Perangkat Catur Termahal di Dunia

Perangkat Catur Termahal di Dunia: Kemewahan Tak Tertandingi dari Royale Jewel Company
Catur, permainan yang telah ada selama berabad-abad, tidak hanya dikenal karena strategi dan keterampilannya, tetapi juga oleh beberapa perangkat catur yang sangat mewah dan bernilai tinggi. Salah satu perangkat catur yang paling menakjubkan dan mahal di dunia diciptakan oleh Royale Jewel Company, sebuah perusahaan perhiasan ternama dari Inggris. Perangkat catur ini, yang dihiasi dengan berlian dan zamrud, memiliki nilai lebih dari $9,8 juta. Mari kita selami lebih dalam mengenai keindahan dan kemewahan dari perangkat catur ini.

Kecantikan di Balik Setiap Bidak
Royale Jewel Company, yang terkenal dengan kemewahan dan keahlian perhiasan mereka, telah berhasil mengubah permainan catur menjadi sebuah karya seni yang tak tertandingi. Setiap bidak catur dalam perangkat ini dibuat dengan sangat hati-hati, menggunakan material paling berharga dan berkilau yang bisa dibayangkan. Berlian dan zamrud yang menghiasi setiap bidak memberikan kilauan yang memukau, menciptakan pemandangan yang luar biasa setiap kali permainan dimainkan.

Detail yang Memukau
Keunikan perangkat catur ini terletak pada detail yang menakjubkan. Setiap bidak, dari pion hingga raja, dirancang dengan presisi tinggi dan dihiasi dengan berlian dan zamrud yang dipotong dengan sempurna. Misalnya, raja dalam perangkat catur ini dihiasi dengan berlian besar yang memancarkan kilauan luar biasa, sementara bidak-bidak lainnya dihiasi dengan kombinasi berlian dan zamrud yang menciptakan kontras yang memukau. Setiap elemen unik dalam perangkat ini dirancang untuk menciptakan harmoni visual yang sempurna.

Proses Pembuatan yang Rumit – Perangkat Catur Termahal di Dunia

Membuat perangkat catur semewah ini bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Para pengrajin perhiasan di Royale Jewel Company harus bekerja dengan sangat teliti untuk memastikan setiap detail sempurna. Proses ini melibatkan pemilihan batu mulia berkualitas tinggi, pemotongan dan pemasangan yang presisi, serta pengecekan kualitas yang ketat. Hasil akhirnya adalah sebuah perangkat catur yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai seni dan finansial yang tinggi.

Kemewahan yang Abadi
Perangkat catur dari Royale Jewel Company ini bukan hanya sebuah alat permainan, tetapi juga simbol kemewahan dan status. Dengan nilai lebih dari $9,8 juta, perangkat ini menjadi salah satu aset berharga yang bisa dimiliki oleh para kolektor dan pecinta seni. Kemewahan dan keindahan yang terpancar dari setiap bidak membuat perangkat ini menjadi pusat perhatian di mana pun ia dipajang.

Mengapa Perangkat Ini Begitu Berharga?
Selain material berharga seperti berlian dan zamrud, nilai perangkat catur ini juga terletak pada keahlian yang digunakan dalam pembuatannya. Royale Jewel Company menggunakan teknik perhiasan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa setiap bidak diproduksi dengan standar tertinggi. Kombinasi antara bahan berkualitas tinggi dan keterampilan luar biasa inilah yang menjadikan perangkat catur ini begitu berharga.

Share: Facebook Twitter Linkedin
July 1, 2024 admin

Kekayaan Budaya Jawa yang Mendunia – Wayang Kulit

Wayang Kulit – Kekayaan Budaya Jawa yang Mendunia
Wayang Kulit, seni pertunjukan yang terbuat dari kulit kerbau, merupakan salah satu dari sekian banyak kesenian budaya Indonesia yang paling terkenal. Berasal dari Jawa, seni ini menarik perhatian banyak wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia untuk mempelajari dan mengapresiasi keindahannya. Setiap pertunjukan wayang kulit sarat dengan simbolisme dan makna filosofis yang mendalam, membuatnya bukan hanya sebuah hiburan, tetapi juga cerminan dari kearifan lokal yang kaya.

Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO mengakui Wayang Kulit sebagai warisan budaya dunia dalam kategori “Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.” Pengakuan ini menegaskan betapa berharganya seni ini dalam konteks kebudayaan global.

Sejarah dan Asal Usul Wayang Kulit

Wayang Kulit memiliki sejarah panjang yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan budaya Jawa dan Nusantara pada umumnya. Seni ini diperkirakan sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, dan terus berkembang seiring masuknya Islam pada abad ke-15. Wayang Kulit tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan pesan moral, spiritual, dan sosial.

Proses Pembuatan Wayang Kulit
Proses pembuatan wayang kulit membutuhkan keterampilan dan ketelatenan tinggi. Kulit kerbau yang digunakan harus diproses dengan teliti agar dapat menghasilkan wayang yang berkualitas. Proses ini meliputi pembersihan, pengeringan, dan pemotongan kulit sesuai dengan bentuk tokoh yang diinginkan. Setelah itu, kulit diberi motif dengan teknik ukir dan diberi warna menggunakan pewarna alami. Setiap detail dari wayang kulit, mulai dari ekspresi wajah hingga pakaian, memiliki makna tersendiri yang berkaitan dengan karakter dan cerita yang dibawakan.

Pertunjukan Wayang Kulit
Pertunjukan wayang kulit biasanya dilakukan pada malam hari dan bisa berlangsung selama beberapa jam hingga semalam suntuk. Dalang, sebagai tokoh sentral dalam pertunjukan, memainkan wayang dengan sangat terampil sambil menceritakan kisah-kisah dari epos besar seperti Ramayana dan Mahabharata, serta cerita-cerita lokal lainnya. Dalang juga memainkan gamelan, alat musik tradisional Jawa yang mengiringi pertunjukan wayang, menciptakan suasana magis yang memikat penonton.

Setiap tokoh dalam wayang kulit memiliki karakteristik dan simbolisme yang kuat. Misalnya, tokoh Arjuna dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana, sementara tokoh Rahwana melambangkan kejahatan dan nafsu yang tidak terkendali. Melalui cerita dan dialog yang disampaikan oleh dalang, penonton diajak untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan dan filosofi yang terkandung di dalamnya.

Filosofi dan Nilai-nilai Wayang Kulit – Kekayaan Budaya Jawa yang Mendunia

Wayang kulit tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan refleksi spiritual. Setiap cerita yang dibawakan mengandung pesan moral yang dalam, mengajarkan tentang kebaikan, kejujuran, keberanian, dan kebijaksanaan. Misalnya, kisah-kisah dalam Ramayana dan Mahabharata mengajarkan tentang perjuangan melawan kejahatan, pengorbanan, dan pentingnya dharma atau kewajiban moral.

Filosofi wayang kulit juga tercermin dalam konsep dualisme yang ada di setiap pertunjukan. Tokoh-tokoh wayang kulit biasanya dibagi menjadi dua kelompok utama: protagonis dan antagonis. Protagonis melambangkan kebaikan dan kebijaksanaan, sementara antagonis melambangkan kejahatan dan kebodohan. Pertarungan antara dua kekuatan ini menggambarkan perjuangan abadi antara kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan manusia.

Pengaruh dan Perkembangan Wayang Kulit di Era Modern
Meskipun wayang kulit merupakan seni tradisional yang telah ada sejak berabad-abad lalu, seni ini tetap relevan dan terus berkembang di era modern. Banyak seniman dan budayawan yang berupaya untuk melestarikan dan mengembangkan wayang kulit agar dapat dinikmati oleh generasi muda. Pertunjukan wayang kulit kini tidak hanya dilakukan dalam bahasa Jawa, tetapi juga dalam bahasa Indonesia dan bahkan bahasa asing, agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas.

Selain itu, teknologi modern juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan wayang kulit kepada dunia. Banyak pertunjukan wayang kulit yang direkam dan dipublikasikan melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini memungkinkan wayang kulit untuk terus hidup dan dinikmati oleh masyarakat global, tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisional yang dikandungnya.

Share: Facebook Twitter Linkedin